Author Archives: Admin

01 Lip
1

W poniewierce u oświeconych

(…) wtenczas panowało takie oślepienie, Że nie wierzono rzeczom najdawniejszym w świecie, Jeśli ich nie czytano w francuskiej gazecie. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz       Gdy w roku 1572 francuscy „lobbyści” zabiegali o polski tron dla Henryka Walezjusza, stawali przed niełatwym ...

Czytaj więcej
26 Cze
0

Wojna gangów

(…) Pozostający jeszcze przy życiu postsowieccy generałowie, oficerowie milicji, esbecy powinni uprzytomnić sobie tę sytuację, że w tej wojnie gangów, która się rozkręca mogą spaść także ich głowy i powinni w porę przejść na stronę Polski i opowiedzieć w czym brali ...

Czytaj więcej
19 Cze
0

Rozmowy kulturalne Dagmary Siemińskiej

Część I Część II

Czytaj więcej
14 Cze
0

Pol­ską rzą­dzi kon­sor­cjum służb spe­cjal­nych róż­nych państw

Z Grze­go­rzem Brau­nem – re­ży­se­rem-do­ku­men­ta­li­stą, na­uczy­cie­lem aka­de­mic­kim, pu­bli­cy­stą roz­ma­wia­ła Al­do­na Za­or­ska  Kon­tro­la nie jest do­sko­na­ła, je­śli każ­de­mu trze­ba mó­wić, co ma ro­bić. Kon­tro­la jest peł­na, je­śli po­szcze­gól­ne sta­no­wi­ska są ob­sa­dzo­ne „swo­imi” ludź­mi, któ­rzy bez spe­cjal­nych po­le­ceń wie­dzą, ja­ki prze­kaz przy­go­to­wać. ...

Czytaj więcej
14 Cze
1

Czy ataki na Kościół pochodzą tylko z zewnątrz?

Czytaj więcej
14 Cze
0

Jak w III RP odnajduje się monarchista?

Czytaj więcej
14 Cze
1

Oświeceniowi patroni bolszewizmu

Czytaj więcej
08 Cze
3

Eugenika – W imię postępu

Czytaj więcej
07 Cze
0

Towarzysz Generał

Czytaj więcej
03 Cze
1

Co w trawie piszczy i kto jest kim? cz.2g

Czytaj więcej