Author Archives: Admin

15 Lip
0

Czy Robert Winnicki jest mussolinistą?

Czytaj więcej
14 Lip
1

O zamachu na TV Trwam

Czytaj więcej
14 Lip
1

Baśń jak niedźwiedź Gabriela Maciejewskiego..

Czytaj więcej
11 Lip
0

To dzięki katolicyzmowi nie mieliśmy eugeniki

Gratuluję filmu. Wstrząsający. Dlaczego zdecydował się Pan przypomnieć dziś, czym była eugenika? – Pomysł wyjściowy filmu nie należy do mnie. Scenariusz, który stanowił punkt wyjścia do tej pracy napisał Maciej Gawlikowski. Producent filmu Robert Kaczmarek namówił na ten projekt jednego ...

Czytaj więcej
01 Lip
2

Nagła śmierć mistrza Lelewela

Ma polska „postępowa inteligencja” (bo paraliż postępowy najzacniejsze trafia głowy) swoich świeckich świętych, laickich patronów, ojców-założycieli. Do ich panteonu należy niewątpliwie Joachim Lelewel (1786-1861), od śmierci którego mija właśnie okrągłe półtora stulecia. Ów legendarny nauczyciel i mentor pokolenia Mickiewicza, zasłużony ...

Czytaj więcej
01 Lip
1

W poniewierce u oświeconych

(…) wtenczas panowało takie oślepienie, Że nie wierzono rzeczom najdawniejszym w świecie, Jeśli ich nie czytano w francuskiej gazecie. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz       Gdy w roku 1572 francuscy „lobbyści” zabiegali o polski tron dla Henryka Walezjusza, stawali przed niełatwym ...

Czytaj więcej
26 Cze
0

Wojna gangów

(…) Pozostający jeszcze przy życiu postsowieccy generałowie, oficerowie milicji, esbecy powinni uprzytomnić sobie tę sytuację, że w tej wojnie gangów, która się rozkręca mogą spaść także ich głowy i powinni w porę przejść na stronę Polski i opowiedzieć w czym brali ...

Czytaj więcej
19 Cze
0

Rozmowy kulturalne Dagmary Siemińskiej

Część I Część II

Czytaj więcej
14 Cze
0

Pol­ską rzą­dzi kon­sor­cjum służb spe­cjal­nych róż­nych państw

Z Grze­go­rzem Brau­nem – re­ży­se­rem-do­ku­men­ta­li­stą, na­uczy­cie­lem aka­de­mic­kim, pu­bli­cy­stą roz­ma­wia­ła Al­do­na Za­or­ska  Kon­tro­la nie jest do­sko­na­ła, je­śli każ­de­mu trze­ba mó­wić, co ma ro­bić. Kon­tro­la jest peł­na, je­śli po­szcze­gól­ne sta­no­wi­ska są ob­sa­dzo­ne „swo­imi” ludź­mi, któ­rzy bez spe­cjal­nych po­le­ceń wie­dzą, ja­ki prze­kaz przy­go­to­wać. ...

Czytaj więcej
14 Cze
1

Czy ataki na Kościół pochodzą tylko z zewnątrz?

Czytaj więcej