Odsłona pierwsza: wyrok 21 września 2010, uzasadnienie 15 listopada 2010 r.

Odsłona druga:

(…)

Apelacja zasługuje na uwzględnienie.

W niniejszej sprawie kluczowymi dowodami na jakich Sąd Rejonowy oparł swe rozstrzygnięcie i ustalił winę oskarżonego były zeznania interweniujących funkcjonariuszy policji, a to Piotra Wadowca, Arkadiusza Stegienko, Marka Świątka i Grzegorza Balcerzaka.

Sąd Rejonowy powołał powyższe zeznania grupowo jako podstawę poczynionych ustaleń faktycznych w części dotyczącej przebiegu interwencji, w tym i co do zachowania się oskarżonego w czasie tejże interwencji /vide ustalenia faktyczne zaskarżonego wyroku k.373 str.3/.

W rozważaniach zaś sąd ten podniósł, iż zeznania wszystkich tych funkcjonariuszy były spójne, logiczne i konsekwentne, a co za tym idzie wiarygodne /vide k375/.

Zeznania te jednakże nie zostały przez Sąd I instancji bliżej omówione, przy czym sąd ten nie dostrzegł rażących sprzeczności w tych zeznaniach, które zarysowały się jeszcze w toku postępowania przygotowawczego.

Skoro zważyć na to, iż zeznania te były głównym dowodem winy oskarżonego, który konsekwentnie do winy się nie przyznawał, odmiennie przedstawiając przebieg wydarzeń, rzeczą sądu orzekającego była szczególnie wnikliwa analiza tychże zeznań, której jednakże w motywach wyroku zabrakło.

(…)

p.s. Apelacja z datą 31 marca 2011 (otrzymana tydzień temu)…

 

 

Komentarze